Skip to content

Mise psychedelické kliniky Psyon

Psyon – Psychedelická klinika představuje psychoterapeuticky orientované centrum, které se primárně zaměřuje na problematiku psychedelických látek a terapie ve 3 oblastech.

1.

V současnosti nabízíme psychoterapeutické konzultace v plném spektru různých životních situací a obtíží. Naši terapeuti využívají širokou paletu terapeutických směrů a přístupů s cílem efektivní pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích, stejně tak i v osobnostním  rozvoji.

 

2.

Zaměřujeme se především na psychologickou pomoc při komplikacích a potížích, které se rozvinuly v souvislosti s předchozím užitím psychedelických látek. Nabízíme odbornou pomoc v procesu tzv. integrace zkušenosti s tím, že naším cílem není pouze odstranit potíže, ale také podpořit možnost jejich transformativního potenciálu v osobnostním růstu.

 

3.

V návaznosti na celosvětový nárůst zájmu odborné veřejnosti o možnost léčebného využití psychedelik se v budoucnosti Psyon chce profilovat jako zdravotnické zařízení nabízející, plně v souladu s legislativním rámcem, tzv. psychedeliky-asistovanou psychoterapii (PAP) a specializované vzdělávání terapeutů v této oblasti.

 

Psychoterapeutické konzultace

Jsme terapeutické centrum využívající poznatky soudobých psychoterapetických směrů v rámci osobnostního rozvoje, ale i pomoc při léčení duševních obtíží. Těžiště naší práce je v individuální terapii, výhledově bude Psyon nabízet též skupinová sezení. Náš terapeutický přístup je důsledně nedogmatický – naši terapeuti volí nejvhodnější přístupy dle potřeb klientů. Věříme, že mnohdy i negativní zkušenost může člověka obohatit a umožnit mu hlubší vhled do světa i sebe samého. Proto je naším mottem „otevřenost zkušenosti“ a vítáme i náročnější témata, která život přináší včetně tématu vlastní konečnosti.

Psychedelika

Psychedelika jsou velmi specifickou skupinou psychoaktivních látek, jejichž společným jmenovatelem je změněný stav vědomí, který může mít dlouhodobý vliv na charakter prožívání a psychické funkce. Fungují jako nespecifický zesilovač psychických procesů, což může pomoci zefektivnit léčení duševních obtíží. I přes svůj ilegální status jsou psychedelika v populaci hojně užívána. Vzácně jsou psychedelika spojená se zdravotními riziky, především pak psychologickými. Odborníkům v oblastech psychologie, psychiatrie i psychoterapie dosud často chybí dovednosti a znalosti, jak pracovat s komplikacemi, které může užití psychedelik přinést. Nedostává se především specifických dovedností jak s problémy pracovat, aby lidé z těchto zážitků mohli čerpat a předešli dlouhodobým negativním dopadům. Osvětou v oblasti psychedelik se Psyon bude zabývat ve spolupráci s Českou psychedelickou společností (CZEPS) a Nadačním fondem pro výzkum psychedelik (PSYRES).

Psychedeliky-asistovaná
psychoterapie (PAP)

PAP je inovativním přístupem v péči o duševní zdraví, aktuálně není oficiálním postupem, v poslední době ale narůstá evidence o její účinnosti. Tato modalita znamená, že v indikovaných případech je možné užít psychedelických látek pro facilitaci psychoterapeutického procesu, který zůstává jádrem, a základním rámcem celé léčby. Výhledově Psyon plánuje nabízet u indikovaných pacientů (např. rezistentní deprese) komplexní ketaminem asistovanou psychoterapii. Současně se připravujeme na možnost využití i dalších psychedelických látek v psychoterapii. Americká FDA (Food and Drug Administration) označila psychoterapii asistovanou látkami (MDMA u posttraumatické poruchy, psilocybin u deprese), které máme v budoucnu v plánu využívat, za průlomovou v oblasti péče o duševní zdraví (tzv. „breakthrough therapy“ tj. léčba , u které předběžné klinické výzkumy ukazují, že by mohla přinést podstatné zlepšení péče v porovnání s aktuální léčbou.)

Integrace psychedelické
zkušenosti

V současné době se soustředíme na provázení při integraci psychedelických zkušeností u uživatelů psychedelických látek. Naším záměrem je pomoci těm, kteří cítí, že by potřebovali pomoci vytěžit ze svého zážitku co nejvíce a/nebo předejít negativním dopadům (harm-reduction). Protože možnosti osvěty jsou vzhledem k ilegalitě psychedelik velmi omezené, existují jedinci, kteří po jejich užití potřebují odbornou pomoc. Klinika sdružuje terapeuty, kteří mají zkušenosti s tímto druhem pomoci.

Vzdělávání v oblasti psychedeliky asistované Psychoterapie

Vzhledem k renesanci psychedelického výzkumu ve světě budou v blízké budoucnosti potřeba odborně vyškolení terapeuti. V rámci kliniky působí několik terapeutů, kteří absolvovali výcvik v USA pro práci s psychedeliky (CPTR program na California Institute of Integral Studies (CIIS) nebo výcvik v MDMA asistované psychoterapii pro PTSD (MAPS) nebo evropský trénink pro léčbu deprese pomocí terapie s psilocybinem (Compass Pathways), či se aktivně účastní v terénním harm-reduction programu PsyCarezabývajícím se psychologickou krizovou intervencí při zvládání náročné psychedelické zkušenosti na hudebních akcích a festivalech. Tito odborníci se zároveň účastní vědeckých a klinických studií s těmito látkami a mají tedy přímou zkušenost v práci s nimi. Naším cílem je nabízet odborné vzdělání ostatním zainteresovaným v této oblasti.

Historie vzniku psychedelické kliniky Psyon

Psyon je založen jako terapeutické centrum zaměřené na oblast psychedelických látek a psychoterapie. Dlouhodobým cílem je získat status kliniky specializované na psychedeliky asistovanou psychoterapii.

Vznik centra zaměřeného na klinickou problematiku psychedelik je přirozeným vyústěním celosvětové renesance psychedelického výzkumu. Přímo navazuje v České republice na tradici výzkumu těchto látek v bývalé ČSSR z 60. a 70. letech dvacátého století. Vznik kliniky byl umožněn systematickou prací v oblasti výzkumu psychedelických látek především skupinou kolem Jiřího Horáčka a Tomáše Páleníčka. Vlastní myšlenka založení psychedelické kliniky vznikla v průběhu výcviku v psychedeliky asistované psychoterapii Stanislava Milotinského a Filipa Tylše na California Institute of Integral Studies, USA (CIIS). V květnu 2019 byla založena společnost Psychedelická klinika, s.r.o. skupinou 6 odborníků: Filipem Tylšem, Stanislavem Milotinským, Jiřím Horáčkem, Martinem Brunovským, Tomášem Páleníčkem a Jaroslavem Farkašem, zastupujících profesně psychoterapii, psychiatrii, psychologii, neurologii i teoretické neurovědy. Cílem skupiny je intenzivně propojit znalosti neurobiologické stránky duševních onemocnění s psychologickým aspektem, což představuje hlavní rozdíl oproti jiným ambulantním klinickým pracovištím, která jsou zaměřená buď čistě farmakologicky či psychoterapeuticky.

Jádrem kliniky je komunita terapeutů, zabývajících se prací s klienty, kteří potřebují integrovat náročnou psychedelickou zkušenost, ale i klienty přímo pod vlivem psychedelických látek (např. v terénním programu PsyCare CZEPS nebo v rámci experimentů v NÚDZ). Tato komunita intervizně spolupracuje a podílí se na vývoji metodiky psychedelikami asistované psychoterapie (PAP) jako nového přístupu v léčbě duševních onemocnění. Tito terapeuti mají kromě zaměření se na oblast psychedelik široké zkušenosti z pole klasické psychoterapeutické problematiky jak krátkodobé terapie, tak dlouhodobé v široké variaci různých přístupů, což považujeme za esenciální i pro vedení psychedeliky asistované psychoterapie.

Projekt psychedelické kliniky podpořila investiční skupina Miton.

Od začátku roku 2020 se začal rozbíhat provoz terapeutického centra v Praze na Bílé hoře pod názvem Psyon – Psychedelická klinika.

2014
Psychedelická renesance
Skupina kolem Jiřího Horáčka a Tomáše Páleníčka obnovila psychedelický výzkum na lidech v NÚDZ po 40 letech od represe psychedelického výzkumu v ČR.
2014
2018
Vize
Myšlenka založení psychedelické kliniky počas výcviku v psychedeliky-asistované psychoterapii Stanislava Milotinského a Filipa Tylše na California Institute of Integral Studies (CIIS), USA.
2018
2019
Založení
Založena společnost Psychedelická klinika, s.r.o., vstup investiční skupiny Miton.
2019
2020
Zahájení
Terapeutické centrum v Praze na Bílé hoře pod názvem Psyon – Psychedelická klinika.
2020

Vedení kliniky

Zakladatelé kliniky mají zkušenosti v neurovědním výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš), klinické práci s pacienty (Jiří Horáček, Martin Brunovský, Tomáš Páleníček, Filip Tylš, Stanislav Milotínský), ve vedení neziskové organizace Česká psychedelická společnost (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš) a Nadačního fondu pro výzkum psychedelik (Tomáš Páleníček, Jiří Horáček, Martin Brunovský), v systematické psychoterapii a psychoterapeutických konzultacích (Filip Tylš, Stanislav Milotínský, Jaroslav Farkaš, Jiří Horáček, Tomáš Páleníček), z mezinárodního výcviku práce s mimořádnými stavy vědomí (Jiří Horáček) a výcviku psychedeliky-asistované terapii – PAP (ojedinělý výcvik CPTR na CIIS v San Franciscu, USA) (Filip Tylš, Stanislav Milotínský).

Partneři