Informace pro odborníky

Sdílet článek:

Informace pro odborníky

Klinika Psyon je nestátním zdravotnickým zařízením. V souladu s legislativním rámcem nabízí ketaminem asistovanou terapii.

Kontakt pro spolupráci

Chcete se na cokoli zeptat, referovat pacienta, či si nechat zdarma poslat letáky do své ambulance? Napište nám prosím na spoluprace@psyon.cz.

Ketamin a terapie

Ketaminem asistovaná terapie v posledních 20 letech získala značnou empirickou podporu v mnoha klinických studiích. Ukazuje se být efektivním stylem léčby zejména pro depresivní onemocnění a v posledních letech se léčba rozšířila i na indikace z okruhu úzkostných poruch a poruch příjmu potravy.

Ketamin díky svým vlastnostem nabízí poměrně vysoké procento úspěšnosti pro navození rychlé úlevy od depresivních symptomů trvající v průměru 5 dní. V bezpečném a profesionálním rámci pak může také facilitovat psychoterapeutický proces, který také může efekt ketaminu významně prodloužit.

Tato tzn. facilitovaná psychoterapie může klientům pomoci nahlédnout na vlastní emoční, kognitivní i konativní vzorce a postupem času je změnit směrem k trvalejší adaptivnější změně. To představuje hlavní výhodu oproti pouhé aplikaci subanestetických dávek ketaminu, v rámci které antidepresivní efekt odezní zpravidla do týdne.

Celé léčbě předchází vstupní psychiatrické vyšetření u našeho lékaře. V případě indikace pak následuje interní vyšetření s důrazem na vyloučení kardiopulmonálního onemocnění.

Model léčby na klinice Psyon

Základní model naší léčby obsahuje preparační setkání, 3-4h sezení s ketaminem při perorálním nebo IM podání subanestetické dávky v režimu off-label a integrační setkání. V indikovaných případech je možno léčbu prodloužit o další ketaminová sezení a integrace. Přítomen je vždy plně vyškolený personál, tj. minimálně 1 terapeut (alespoň jeden lékař, nebo psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog). Během aplikace a účinku ketaminu je na místě i lékař.

V praxi vidíme velký smysl naší léčby, která umožňuje terapeutický posun i u lidí s rezistentními obtížemi, včetně v některých případech i s těmi osobnostnostními (za předpokladu motivovanosti k psychoterapeutické léčbě). Efekt léčby dosahuje statistické signifikance i 6 měsíců po skončení léčby jak u depresivních, úzkostných i somatizačních symptomů i po jednorázovém podání ketaminu. Zároveň přibližně 50% klientů léčbu opakuje, čímž se může dosáhnout vyšší efektivity a až remise onemocnění.

Indikace a kontraindikace

Indikací pro ketaminem asistovanou terapii je depresivní syndrom v rámci různých nozologických jednotek, úzkostné poruchy (sociální fobie, generalizovaná úzkostná poruch, OCD), PTSD a poruchy příjmy potravy, minimálně 18 let věku a motivace k terapeutické spolupráci. Zaměřujeme se jak na klienty, kteří mají zkušenosti s psychoterapeutickým rámcem léčby, ale i na lidi, kteří s psychoterapií zkušenosti nemají, podle čehož pak přizpůsobujeme léčbný model.

Mezi hlavní psychiatrické kontraindikace patří onemocnění z psychotického okruhu, procesuální psychotické onemocnění v rodinné anamnéze, aktuální závislost, riziko suicidality či závažná porucha osobnosti.

Dalšími kontraindikacemi jsou závažná somatická (především kardiovaskulární a jaterní) onemocnění, těhotenství či kojení, akutní infekce, alergie na ketamin či užívání léčiv, která by s ním mohla interagovat.

Detailní seznam všech indikací a kontraindikací pro ketaminem asistovanou terapii:

Každý zájemce o ketaminem asistovanou terapii prochází důkladným screeningem, která kromě vstupního pohovoru obsahuje také důkladné psychiatrické a interní vyšetření.

1) Závažné duševní onemocnění nereagující na minimálně jeden standardní léčebný postup – tj. farmakoterapii nebo psychoterapii. Mezi spektrum těchto duševních obtíží patří minimálně jedno z následujících:
 • Přítomnost depresivního syndromu – v rámci kódů deprese /F32.0, F32.1, F32.8, F32.9, F33.0, F33.1, F33.8, F33.9/, bipolární poruchy 2. typu /F31.3, F31.4/, cyklothymie /F34.0/, dysthymie /F34.1/, smíšené úzkostně-depresivní poruchy /F41.2/. Patří sem i sekundární deprese u jiných onemocnění (pokud ty nejsou kontraindikací). Aktualizujeme při něm anamnézu, vytvoříme plán léčby, ale především společně detailně projdeme celý proces léčby. 
 • Generalizovaná úzkostná porucha /F41.1/ nebo sociální fobie /F40.1/
 • Obsedantně-kompulzivní porucha /F42.X/
 • Poruchy příjmu potravy /F50.X/
 • Posttraumatická stresová porucha /F43.1/
2) Dostatečná terapeutická aliance pro ketaminem asistovanou terapii
 • Klient je motivován pro spolupráci a schopný sebereflexe
 • Věk minimálně 18 let

1) Psychiatrické

 • Absence jasné indikace pro KAT (např. prostý zájem či vágní hledání, potřeba zážitku, spirituální bypass atd.).
 • Diagnóza schizofrenie, schizoafektivní poruchy, poruchy s bludy, klinicky závažná bipolární porucha s manickými epizodami s psychotickými příznaky, jakákoliv jiná psychotická porucha (kromě toxické či lékové) v anamnéze.
 • Zvýšená vulnerabilita pro rozvoj psychózy zjištěná na základě zprávy, psychiatrického vyšetření a z rodinné anamnézy (výskyt psychózy z okruhu F.2x u příbuzných 1. řádu).
 • Aktuální závislost na návykových látkách s výjimkou tabáku (F17.x) kratší než 1 rok abstinující. Výjimku tvoří pac. v institucionální léčbě závislostí, kteří, t.č. plně abstinují s opakovaně negativním drogovým testem. V případě shody s lékařem, který́ závislost u klienta léčí, lze terapii poskytnout.
 • Závažná porucha osobnosti, která by znemožňovala či výrazně narušovala spolupráci pacienta při této formě léčby (především paranoidní a hraniční). Výjimkou je porucha osobnosti komorbidní např. s depresí, nebo KAT orientovaná na podpůrnou léčbu samotné poruchy osobnosti, bude-li nalezena alespoň částečná evidence v literatuře. Zde lze ev. svolat konzilium lékařů Psyon.
 • Pravidelné užívání psychofarmak, která by mohla interagovat s účinky ketaminu a není-li ji možné vysadit 4 eliminační poločasy před aplikací (jedná se především o opioidy vč. tramadolu, IMAO a další antidepresiva a benzodiazepiny), na posouzení zkoušejícího lékaře.
 • Závažné klinické riziko suicidality u pacienta: klient má konkrétní suicidální úvahy s úmyslem jednat podle nich (tj. takové, že by vyžadovaly intervenci za hospitalizace), nebo proběhl závažný TS (dle posouzení lékaře) v posledních 6 měsících.

2) Somatické

 • Těhotenství a kojení.
 • Závažné kardiovaskulární onemocnění: arteriální hypertenze 2. stádia dle WHO a výše či dekorigovaná arteriální hypertenze 1. stádia, hemodynamicky významná srdeční vada a jiné těžké kardiovaskulární onemocnění, (např. cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, klinicky významná arytmie v posledním roce).
 • Nekontrolovaný́ nebo inzulin-dependentní diabetes.
 • Akutní infekce hepatitidou či závažná porucha jaterních funkcí 
 • Nitrolební hypertenze, glaukom, preeklampsie nebo eklampsie v anamnéze.
 • Neléčené nebo nedostatečně substituované onemocnění štítné žlázy.
 • Epilepsie.
 • Jiná závažná somatická onemocnění, dle posouzení zkoušejícího lékaře a konzultace s internistou/anesteziologem.
 • Dočasně každá akutní infekce, recentně prodělaný́ respirační infekt, který́ je spojený s rizikem laryngospasmu.
 • Alergie na ketamin v anamnéze.
 • Pravidelné užívání medikace, která by mohla interagovat s účinky ketaminu, na posouzení zkoušejícího lékaře.
 • Konzumace grapefruitového džusu 20 hodin a třezalky tečkované týden před sezením s ketaminem.

Zde najdete seznam Výzkumné evidence pro klinické využití ketaminu ukazující na bezpečnost a efektivitu léčby.

Chcete s námi cokoli konzultovat?

Jakékoli další informace rádi zašleme. Obraťte se prosím na email spoluprace@psyon.cz.

Napsat zprávu