Skip to content

KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE

Jako první klinika v Evropě nabízíme ketaminem asistovanou psychoterapii pro léčbu duševních onemocnění. Laskavý a profesionální přístup u nás zajišťuje kvalifikovaný tým s mezinárodním odborným a vědeckým renomé.

PROČ PRÁVĚ KETAMIN?

Potvrzená bezpečnost

Ketamin je léčivý prostředek běžně používaný v dětské a dospělé anesteziologii, v zubním lékařství nebo k tlumení bolesti. Bezpečnost pro člověka byla potvrzena více než padesátiletou praxí podávání ketaminu ve zmíněných oborech.

vysoká účinnost léčby

V posledních 20 letech se ketamin stal jak v USA, tak postupně státech EU často využívaný zejména v terapii depresivního onemocnění. Jeho účinnost u deprese je dokumentována mnoha vědeckými studiemi a pohybuje se během týdne po podání mezi 30–70 % léčených. V posledních letech se léčba rozšířila i na indikace z okruhu úzkostných poruchporuch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy.

Rychlý antidepresivní efekt

Představuje tzv. rychlé antidepresivum, to znamená, že až u 50 % lidí s antidepresivní odpovědí efekt nastupuje v den podání a trvá v průměru asi 5 dní. Rychlá úleva od potíží byla pozorovaná i u ostatních indikací a může představovat alternativu či doplněk ke standardní terapii. My tento krátkodobý efekt prodlužujeme pomocí asistované terapie.

LÉČBA REZISTENTNÍCH POTÍŽÍ

Efekt ketaminu v léčbě duševních onemocnění byl zdokumentován i u lidí, kde se předchozí léčba ukázala být jako méně účinná či zcela bez efektu. Dává tedy naději i pacientům, kteří dlouhá léta nezažili pocit psychické úlevy.

KETAMIN NENÍ JEN ANESTETIKUM

V případě léčby duševních potíží je používána nízká dávka ketaminu, která nevede k navození umělého spánku (anestezie) a nenavozuje bezvědomí. V těchto dávkách typicky navozuje následující účinky:

Jemný snový až disociativní stav

Protiúzkostný čili anxiolytický efekt

Antidepresivní efekt a snížení rizika sebevraždy

Navozuje stav rozšířeného vědomí neboli psychedelickou zkušenost

KETAMIN A PSYCHOTERAPIE

RŮZNÁ POTŘEBA PSYCHOTERAPIE, RŮZNÉ PŘÍSTUPY K TERAPII

Psychoterapeutický rámec je při ketaminem asistované terapii klíčovou částí léčebného procesu. Potřeba terapie je ale u každého klienta individuální, a proto rozlišujeme dva různé přístupy k léčbě:
  • Léčba s důrazem na psychoterapeutický rámec – část klientů těží nejvíce z terapeutického zpracování ketaminové zkušenosti, a proto je v tomto přístupu ketaminová zkušenost rámována více terapeutickými sezeními.
  • Léčba s důrazem na farmakologický efekt – část klientů může profitovat převážně z farmakologického efektu ketaminu, a proto je v této variantě více zkušeností s ketaminem.
Vhodný přístup k léčbě s klientem důkladně probere lékař na základě všech vyšetření a společně zvolí pro klienta nejvhodnější způsob léčby.

farmakologická nástavba na psychoterapii

Náš způsob práce s ketaminem je především léčba s důrazem na psychoterapeutický rámec neboli ketaminem asistovaná psychoterapie. Ta spojuje výhody psychologické (psychoterapeutické) léčby s plným využitím farmakologicky podmíněného působení látky. Tím se zejména rozumí přímý antidepresivní a protiúzkostný efekt ketaminu. Ketaminem asistovaná psychoterapie je tedy farmakologicky asistovanou psychoterapií, de facto nástavbou na psychoterapii, a proto je vhodná pro široké spektrum duševních potíží.

Ze zkušeností víme, že pacientům, kteří již pracují v dlouhodobé psychoterapii, může ketaminem asistovaná psychoterapie přinést významné vhledy využitelné pro jejich další psychoterapeutickou práci.

Posílení změny

Ketamin umožňuje zkušenost rozšířeného stavu vědomí, tedy stavu změn vnímání, myšlení i prožívání. Tento stav i dle narůstajících vědeckých výzkumů umožňuje nahlédnutí a postupnou změnu nefunkčních psychologických mechanismů, které jsou podkladem duševního onemocnění. 

Během léčby také často dochází ke kontaktu s celou škálou emocí i vzpomínek, které jsou v běžném stavu vědomí hůře přístupné. Tato zkušenost zasazená do kontextu psychoterapie a integrovaná do každodenního života, pak tvoří ideální cestu k zefektivnění a prohloubení léčebného procesu našich klientů. Často i u lidí, kde se předchozí léčba ukázala jako méně účinná.

PSYON: jeden z nejKVALIFIKOVANĚJŠÍCH týmů na světě

Těžiště léčby tedy leží v psychoterapeutickém procesu mezi klientem a našimi speciálně vyškolenými terapeuty. Jsme hrdí na to,  že naši terapeuti mají téměř jako jediní v ČR a jako několik málo stovek osob z celého světa oficiální legální a převážně zahraniční vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii. Z těch nejvýznamnějších uvádíme:

Psychedeliky asistovaná psychoterapie a výzkum

California Institute of Integral Studies

Ketaminem asistovaná psychoterapie

Polaris Insight Center

Léčba deprese pomocí terapie s psilocybinem

Compass Pathways

MDMA asistovaná psychoterapie pro PTSD

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Terapeut provází klienta po celou dobu léčby. Zajišťuje jak bezpečné a lidské prostředí zásadní pro léčebný proces, tak i profesionální podporu v maximalizaci přínosu terapie pro klienta.

Indikace: S čím léčba pomáhá

Ketaminem asistovanou terapii nabízíme pro léčbu depresivního onemocnění, úzkostných poruch (sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD), poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Efektivita léčby u jednotlivých indikací se může lišit i v rámci individuálního příběhu každého z našich klientů a je zde souvislost i se zvoleným přístupem k léčbě. Indikaci, efektivitu léčby i přístup k léčbě s vámi probereme v rámci vyšetření naším lékařem.

V oblasti duševního zdraví je ketamin v současnosti používán v tzv. režimu off-label. To znamená, že je léčivo povoleno využívat i pro jiné indikace, než je jeho primární určení (tím je v ČR pro ketamin pouze anestezie a analgezie). Takové použití je upraveno legislativou a je umožněno na základě rozsáhlé vědecké evidence pro každou jednotlivou indikaci. Tento režim použití zároveň určuje naše zaměření především na klienty, kteří se v minulosti pokusili o jinou léčbu svého onemocnění (např. psychoterapií či farmakoterapií). Zde jsou k nahlédnutí relevantní vědecké publikace.

Efekty ketaminem asistované terapie

Nadhled od rutinního myšlení, reality a zaběhlých vzorců myšlení, jednání i vnímání.

Významné změny ve vnímání sebe sama, vztahů a svého vlastního místa ve světě.

Pozitivní pohled na náročné situace a výzvy v životě.

Snížení frekvence a intenzity negativních nebo nutkavých myšlenek a negativních sebe-komentářů.

Větší motivace pro dosahování požadovaných změn v životě.

Zvýšení sebevědomí a rozvoj soucitu k sobě sama.

Zvýšení schopnosti řešit životní obtíže.

Úleva od existenciálních úzkostí a potenciál pro větší zájem o spiritualitu a další rozvoj sebe sama.

Ketaminem asistovaná terapie může být efektivním nástrojem pro léčbu duševních onemocnění, nicméně rádi bychom zdůraznili, že není všelék a není to efektivní léčba pro každého. Přínos pro jednotlivé klienty se může lišit, a to zejména v délce doby zlepšení klientova stavu. Právě z tohoto důvodu v léčbě klademe důraz na složku psychoterapie, kterou se snažíme ketaminem posílit.

ZKUŠENOST KLIENTŮ, KTEŘÍ JIŽ LÉČBU ABSOLVOVALI

Petr

Duben 2021

Co od lečby klient očekával a jak byla nebo nebyla očekávání naplněna? Pokud o ketaminem asistované terapii uvažujete, nebo vás jen zajímá, může vám rozhovor přinést spoustu zajímavých informací doslova z první ruky.

Pavla

Říjen 2021

Naše klientka sdílí část své cesty s ketaminem asistovanou terapií včetně toho, jak vypadalo její rozhodování ohledně započetí léčby, jak probíhají vyšetření, jaké měla obavy a jak hodnotí celkový přínos léčby po třech měsících.

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ

Vstupní online schůzka

Prvním krokem je vstupní schůzka. Během hovoru s klientem probereme jeho očekávání a je zde prostor na otázky. Probereme také vhodnost léčby ketaminem asistovanou terapií, jelikož jde o léčbu, která není vhodná pro každého.
~ online, 25 minut

KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ​

Nutným krokem před případným přijetím do ketaminem asistované terapie je komplexní psychiatrické vyšetření naším psychiatrem. Při něm s klientem probereme jeho aktuální psychický stav, předchozí léčbu a důkladně zhodnotíme, zda je pro něj léčba vhodná a z jakého přístupu bude nejvíce profitovat.
~ osobně u nás na klinice, 90-120 minut

INTERNÍ VYŠETŘENÍ​

Abychom si byli jistí, že je ketaminem asistovaná terapie pro klienta bezpečnou volbou, je nutné, aby absolvoval interní vyšetření včetně krevních odběrů a vyšetření srdce (EKG, echokardiografie). Toto vyšetření je možné absolvovat přímo na naší klinice u doc. Kovárníka v ordinaci Kardio-psyche s.r.o.
~ osobně u nás na klinice, cca 30-60 minut (dle potřeb vyšetření)

KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE

Jde o komplexně vytvořenou léčbu trvající přibližně 8-11 h, rozložených do více setkání umožňující vyvážený léčebný proces. Přesná délka a rozložení jednotlivých částí se bude lišit podle zvoleného přístupu k léčbě. Obecně se každá ketaminem asistovaná terapie skládá z těchto tří částí:

Přípravné setkání

V tomto setkání se klient seznámí se svým terapeutem/terapeutkou, spolu proberou základní rámec léčby, témata, se kterými přichází. Také se detailně zaměří na přípravu na ketaminovou zkušenost včetně nácviku dovedností a zodpovězení všech otázek.

KETAMINOVÁ ZKUŠENOST

Při tomto sezení je klientovi aplikován ketamin a prodělá vlastní terapeutickou zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Na tuto zkušenost klienta předem připravíme a seznámíme se se základními psychologickými nástroji, které bude moci během sezení využít. Zkušeností budeme klienta celou dobu sezení provázet a budeme k dispozici pro jeho potřeby včetně případné práce s tělem. Před a po zkušenosti klienta čeká i vyšetření lékařem, abychom si byli jistí maximální bezpečností celého procesu.

INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ

Věříme, že integrace ketaminové zkušenosti včetně jejího zpracování a zasazení do životního kontextu je zásadní klíč k dlouhodobé změně, kterou si přejeme. Proto si v integračních setkáních kromě reflexe ketaminové zkušenosti budeme také všímat zkušeností v každodenním životě a hledat pro klienta funkční mechanismy spokojenějšího fungování.

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Máte zájem o standardní psychoterapeutické či psychiatrické služby mimo rámec ketaminem asistované terapie, kde se zaměřujeme na celé spektrum psychických onemocnění  v rámci služeb hrazených veřejným zdravotním pojištěním? Podívejte se na celou naši nabídku služeb >>

Dotační program

V případě, že jsou pro vás uvedené ceny příliš vysoké, tak máme k dispozici dotační program, který může cenu výrazně snížit tak, aby služby byly co nejvíce dostupné. Máte-li zájem o dotaci, vyjádřete jej prosím v textovém poli ve formuláři "Mám zájem o léčbu"

Úhrada ze zdravotního pojištění

Aktuálně máme navázané kontrakty s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), ZP Škoda (209), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201), Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205), Oborovou zdravotní pojišťovnu (207) a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211). Ostatní pojištěnce pak vedeme v režimu samoplátce.

Ketaminem asistovaná terapie (KAT)
Pojištěnci VZP/VOZP/ZPŠ/ČPZP/OZP/ZPMV
Samoplátce
1) VSTUPNÍ ONLINE SCHŮZKA *
500 Kč
500 Kč
2) KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ
Pokrývá pojištění
3 000 Kč
3) INTERNÍ VYŠETŘENÍ (neobsahuje doplatek za odběry krve)
1 200 Kč
1 200 Kč
4a) KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE (1 terapeut) **
9 – 12 000 Kč
17 800 – 25 000 Kč
4b) KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE (2 terapeuti) **
16 – 22 000 Kč
24 800 – 35 000 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (1 terapeut)
10 700 – 13 700 Kč
22 500 – 29 700 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (2 terapeuti)
17 700 – 23 700 Kč
29 500 – 39 700 Kč

* není zdravotnickým výkonem    ** některé části léčby nejsou výkony hrazenými veřejným zdravotní pojišťovnou

Opakovaná ketaminem asistovaná terapie
Pojištěnci VZP/VOZP/ZPŠ/ČPZP/OZP/ZPMV
Samoplátce
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PŘED TERAPIÍ
Pokrývá pojištění
1 500 Kč
a) OPAKOVANÁ KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE (1 terapeut)
7 – 12 000 Kč
14 -25 000 Kč
b) OPAKOVANÁ KETAMINEM ASISTOVANÁ TERAPIE (2 terapeuti)
12 – 22 000 Kč
19 – 35 000 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (1 terapeut) *
7 – 12 000 Kč
15 500 – 26 500 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (2 terapeuti) *
12 – 22 000 Kč
20 500 – 36 500 Kč

 * neobsahuje cenu za případné interní vyšetření

Možná už jste o nás slyšeli

kdo stojí za klinikou psyon?

Za projektem psychedelické kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Využíváme širokou paletu směrů a přístupů s cílem efektivní pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích.

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, psychoterapeut a pedagog 3. LF UK

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu pro duševní zdraví, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný pracovník

MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK, psychoterapeut

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze, psychoterapeut, Ph.D student

Ing. Václav Štrupl

úspěšný podnikatel, zakladatel fondu Miton Psychonauts věnující se oblasti duševního zdraví

Máte pocit, že by léčba ketaminem asistovanou terapií mohla být pro vás?
Dejte nám vědět a my se během pár hodin ozveme.