Skip to content

KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE

Jako první klinika v Evropě nabízíme ketaminem asistovanou psychoterapii (KAP) pro léčbu duševních onemocnění. Laskavý a profesionální přístup u nás zajišťuje kvalifikovaný tým s mezinárodním odborným a vědeckým renomé.

PROČ PRÁVĚ KETAMIN?

Potvrzená bezpečnost

Ketamin je léčivý prostředek běžně používaný v dětské a dospělé anesteziologii, v zubním lékařství nebo ke tlumení bolesti. Bezpečnost pro člověka byla potvrzena více než padesátiletou praxí podávání ketaminu ve zmíněných oborech.

vysoká účinnost léčby

V posledních 20 letech se ketamin stal jak v USA, tak postupně státech EU často využívaný zejména v terapii depresivního onemocnění. Jeho účinnost u deprese je dokumentována mnoha vědeckými studiemi a pohybuje se během týdne po podání mezi 30–70 % léčených. V posledních letech se léčba rozšířila i na indikace z okruhu úzkostných poruchporuch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy.

Rychlý antidepresivní efekt

Představuje tzv. rychlé antidepresivum, to znamená, že až u 50 % lidí s antidepresivní odpovědí efekt nastupuje v den podání a trvá v průměru asi 5 dní. Rychlá úleva od potíží byla pozorovaná i u ostatních indikací a může představovat alternativu či doplněk ke standardní terapii. My tento krátkodobý efekt prodlužujeme pomocí asistované psychoterapie.

LÉČBA REZISTENTNÍCH POTÍŽÍ

Efekt ketaminu v léčbě duševních onemocnění byl zdokumentován i u lidí, kde se předchozí léčba ukázala být jako méně účinná či bez zcela bez efektu. Dává tedy naději i pacientům, kteří dlouhá leta nezažili pocit psychické úlevy.

KETAMIN NENÍ JEN ANESTETIKUM

V případě léčby duševních potíží je používána nízká dávka ketaminu, která nevede k navození umělého spánku (anestezie) a nenavozuje bezvědomí. V těchto dávkách typicky navozuje následující účinky:

Jemný snový až disociativní stav

Protiúzkostný čili anxiolytický efekt

Antidepresivní efekt a snížení rizika sebevraždy

Navozuje stav rozšířeného vědomí, jinak také psychedelickou zkušenost

KETAMIN A PSYCHOTERAPIE

farmakologická nástavba na psychoterapii

Náš způsob práce s ketaminem je tzv. ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP). KAP spojuje výhody psychologické (psychoterapeutické) léčby s plným využitím biologicky podmíněného působení látky. Tím se zejména rozumí přímý antidepresivní a anxiolytický efekt ketaminu. KAP je tedy  farmakologicky-asistovanou psychoterapií, de facto nástavbou na psychoterapii a proto je vhodná pro široké spektrum duševních potíží

Ze zkušeností víme, že pacientům, kteří již pracují v dlouhodobé psychoterapii, může přinést KAP významné vhledy využitelné pro jejich další psychoterapeutickou práci.

Posílení dlouhodobé změny

Ketamin navíc oproti běžné psychoterapii umožňuje zkušenost rozšířeného stavu vědomí, tedy stavu změn vnímání, myšlení i prožívání. Tento stav i dle narůstajících vědeckých výzkumů umožňuje nahlédnutí a postupnou změnu nefunkčních psychologických mechanismů, které jsou podkladem duševního onemocnění. 

Během léčby také často dochází ke kontaktu s celou škálou emocí i vzpomínek, které jsou v běžném stavu vědomí hůře přístupné. Tato zkušenost zasazená do kontextu systematické psychoterapie a pečlivě integrovaná do každodenního života, pak tvoří ideální cestu k zefektivnění a prohloubení léčebného procesu našich klientů. Často i u lidí, kde se předchozí léčba ukázala jako méně účinná.

KAP proto nabízí účinnou cestou posílení psychoterapie ve směru dlouhodobé změny, kterou samotný ketamin (už z podstaty svého krátkého působení) většinou nemůže nabídnout.

PSYON: jeden z nejKVALIFIKOVANĚJŠÍCH týmů na světě

Těžiště léčby tedy leží v psychoterapeutickém procesu mezi klientem a našimi speciálně vyškolenými terapeuty. Jsme hrdí na to,  že naši terapeuti mají téměř jako jediní v ČR a jako několik málo stovek osob z celého světa oficiální legální a převážně zahraniční vzdělávání v psychedeliky asistované psychoterapii. Z těch nejvýznamnějších uvádíme:

Psychedeliky asistovaná psychoterapie a výzkum

California Institute of Integral Studies

Ketaminem asistovaná psychoterapie

Polaris Insight Center

Léčba deprese pomocí terapie s psilocybinem

Compass Pathways

MDMA asistovaná psychoterapie pro PTSD

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Terapeut provází klienta po celou dobu léčby. Zajišťuje jak bezpečné a lidské prostředí zásadní pro léčebný proces, tak i profesionální podporu v maximalizaci přínosu terapie pro klienta.

Indikace: S čím léčba pomáhá

Ketaminem asistovanou psychoterapii nabízíme pro léčbu depresivního onemocnění, úzkostných poruch (sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD), poruch příjmu potravy a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Efektivita léčby u jednotlivých indikací se může lišit i v rámci individuálního příběhu každého z našich klientů. Léčba je v režimu off label tzn. mimo schválenou indikaci. Toto podání vyžaduje minimálně jednu předchozí adekvátní léčbu v současné epizodě onemocnění, která byla neúčinná, nebo způsobovala nežádoucí účinky.   Rádi s Vámi indikaci i efektivitu léčby probereme v rámci vyšetření s naším lékařem. Zde jsou k nahlédnutí relevantní vědecké publikace.

Efekty ketaminem asistované psychoterapie

Nadhled od rutinního myšlení, reality a zaběhlých vzorců myšlení, jednání i vnímání.

Významné změny ve vnímání sebe sama, vztahů a svého vlastního místa ve světě.

Pozitivní pohled na náročné situace a výzvy v životě.

Snížení frekvence a intenzity negativních nebo nutkavých myšlenek a negativních sebe-komentářů.

Větší motivace pro dosahování požadovaných změn v životě.

Zvýšení sebevědomí a rozvoj soucitu k sobě sama.

Zvýšení schopnosti řešit životní obtíže.

Úleva od existenciálních úzkostí a potenciál pro větší zájem o spiritualitu a další rozvoj sebe sama.

KAP může být efektivním nástrojem pro léčbu duševních onemocnění, nicméně rádi bychom zdůraznili, že není všelék a není to efektivní léčba pro každého. Přínos pro jednotlivé klienty se může lišit, a to zejména v délce doby zlepšení klientova stavu. Právě z tohoto důvodu v léčbě klademe důraz na složku psychoterapie, kterou se snažíme ketaminem posílit. Rovněž doporučujeme, aby klient v psychoterapii pokračoval i po skončení léčby KAP. Jen tak může i dále pracovat na vlastních důležitých tématech a požadované životní změny dlouhodobě udržet. 

ZKUŠENOST KLIENTŮ, KTEŘÍ JIŽ LÉČBU ABSOLVOVALI

Petr

Duben 2021

Co od lečby klient očekával a jak byla nebo nebyla očekávání naplněna? Pokud o Ketaminem asistované psychoterapii uvažujete, nebo vás jen zajímá, může vám rozhovor přinést spoustu zajímavých informací doslova z první ruky.

Pavla

Říjen 2021

Naše klientka sdílí část své cesty Ketaminem asistovanou psychoterapií včetně toho, jak vypadalo její rozhodování ohledně započetí léčby, jak probíhají vyšetření, jaké měla obavy a jak hodnotí celkový přínos léčby po třech měsících.

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ

Úvodní online schůzka

Prvním krokem je úvodní schůzka. V až 25 min. online rozhovoru můžeme probrat všechny Vaše otázky ohledně KAP, zjistit, zda je pro Vás léčba vhodná a ujasnit si realističnost očekávání.

KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ​

Součástí této předléčebné fáze je také psychiatrické vyšetření naším psychiatrem, při kterém společně probereme Váš aktuální psychický stav a zhodnotíme, zda je pro Vás léčba vhodná.

INTERNÍ VYŠETŘENÍ​

Dalším krokem je interní vyšetření včetně krevních odběrů a vyšetření srdce (EKG, echokardiografie). Tím se ujistíme, že nesplňujete některou z kontraindikací pro užití ketaminu. Pro toto vyšetření Vás můžeme objednat u doc. Kovárníka přímo na naší klinice.

KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE​

KAP je komplexně vytvořená léčba celkem trvající přibližně 8 h, rozložených do více setkání umožňující vyvážený léčebný proces:

Preparační setkání (2 × 90 min.)

V těchto dvou setkáních se společně seznámíte s Vaším terapeutem/terapeutkou, probereme základní rámec léčby, témata, se kterými přicházíte. Také se detailně zaměříme na přípravu na ketaminovou zkušenost včetně nácviku dovedností a zodpovězení všech Vašich otázek.

KETAMINOVÁ ZKUŠENOST (3–4 hodiny)

Při tomto několikahodinovém sezení s ketaminem prodělá klient vlastní terapeutickou zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Na tuto zkušenost Vás předem připravíme a seznámíme Vás se základními psychologickými nástroji, které budete moci během sezení využít. Budeme Vás také celou dobu sezení provázet a budeme Vám k dispozici pro Vaše potřeby včetně případné práce s tělem. Před a po zkušenosti nás čeká i vyšetření lékařem, abychom si byli jistí maximální bezpečností celého procesu. Rovněž společně nastavíme integrační plán, který umožní dlouhodobý pozitiní psychologický efekt.

INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ (2 × 50 min.)

Věříme, že integrace ketaminové zkušenosti včetně jejího zpracování a zasazení do životního kontextu je zásadní klíč k dlouhodobé změně, kterou si přejete. Proto si ve dvou setkáních kromě reflexe ketaminové zkušenosti budeme také všímat Vašich zkušeností v každodenním životě a hledat pro Vás funkční mechanismy spokojenějšího fungování.

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Dotační program

V případě, že jsou pro Vás uvedené ceny příliš vysoké, tak máme k dispozici dotační program, který může cenu výrazně snížit tak, aby služby byly co nejvíce dostupné. Máte-li zájem o dotaci, vyjádřete jej prosím v textovém poli ve formuláři "Mám zájem o léčbu".

Úhrada ze zdravotního pojištění

Aktuálně máme navázané kontrakty s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), ZP Škoda (209), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205). Ostatní pojišťence pak vedeme v režimu samoplátce.

Ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP)
Pojištěnci VZP/VOZP/ZPŠ/ČPZP
Samoplátce
1) ÚVODNÍ ONLINE SCHŮZKA *
500 Kč
500 Kč
2) KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ
Pokrývá pojištění
3 000 Kč
3) INTERNÍ VYŠETŘENÍ (neobsahuje doplatek za odběry krve)
1 200 Kč
1 200 Kč
4a) KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE (1 terapeut) **
6 000 Kč
14 800 Kč
4b) KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE (2 terapeuti) **
13 000 Kč
21 8000 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (1 terapeut)
7 700 Kč
19 500 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (2 terapeuti)
14 700 Kč
26 500 Kč

* není zdravotnickým výkonem    ** některé části léčby nejsou výkony hrazenými zdravotní pojišťovnou

Opakovaná ketaminem asistovaná psychoterapie (OKAP)
Pojištěnci VZP/VOZP/ZPŠ/ČPZP
Samoplátce
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PŘED OKAP
Pokrývá pojištění
1 500 Kč
a) OPAKOVANÁ KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE (1 terapeut)
4 000 Kč
11 000 Kč
b) OPAKOVANÁ KETAMINEM ASISTOVANÁ PSYCHOTERAPIE (2 terapeuti)
9 000 Kč
16 000 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (1 terapeut) *
4 000 Kč
12 500 Kč
KOMPLETNÍ CENA LÉČBY (2 terapeuti) *
9 000 Kč
17 500 Kč

 * neobsahuje cenu za případné interní vyšetření

Možná už jste o nás slyšeli

kdo stojí za klinikou psyon?

Za projektem psychedelické kliniky stojí přední vědci v oblasti duševního zdraví, neurovědci, lékaři a psychologové. Využíváme širokou paletu směrů a přístupů s cílem efektivní pomoci při psychických, vztahových, či psychosomatických potížích.

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, psychoterapeut a pedagog 3. LF UK

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu pro duševní zdraví, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný pracovník

MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK, psychoterapeut

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze, psychoterapeut, Ph.D student

Ing. Václav Štrupl

úspěšný podnikatel, zakladatel fondu Miton Psychonauts věnující se oblasti duševního zdraví

Máte pocit, že by léčba KAP mohla být pro Vás?
Dejte nám vědět a my se během pár hodin ozveme.